Zurich Sağlık Destek Paketi

İDO müşterilerine özel, 9 ay taksitle ayda sadece 50 TL!
Acil durumlardaki tedavilerde güvence
COVID tedavilerinde fark tutarı ödemesi
Ambulans desteği
Kritik hastalıklarda tazminat güvencesi
Ürünün sağladığı diğer güvenceleri buradan inceleyebilirsiniz.
Kampanyamız 31 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerlidir.
Sağlığınızı Ayda sadece 50 TL Ödeyerek Güvenceye Almak İçin Tıklayın!
Sağlığınızı Ayda sadece 50 TL Ödeyerek Güvenceye Almak İçin Tıklayın!
Evinizdeyken de karşılaşabileceğiniz tatsız sürprizlerden ciddi sağlık sorunlarına kadar birçok konuda yanınızda olur, zengin asistans hizmetleriyle size destek olur.
Fırsattan yararlanmak için formu doldurun, sizi arayalım.

* 65 yaş üzeri için kupon kodu kullanımı sağlanamamaktadır.

   Kupon Kodu*
Ürüne İlişkin Bilgilendirme Formu'nu
okudum kabul ediyorum

Sağlık Olsun Sigortası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde, Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”) olarak “Sağlık Olsun Sigortası” ürünü kapsamında teklif aşamasında ve sigorta ilişkisinin kurulması ve sonrasında işlenebilecek kişisel verilerinizin işlenme amaç ve şartlarına dair işbu Sağlık Olsun Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatımız doğrultusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu süreçlerde Şirketimiz sizlere sunacağı hizmetler çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve gerekli olması durumunda aşağıda belirtilen şekilde kurum, kuruluş ve kişilere aktarabilmektedir.

I - Teklif Aşamasında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Sağlık Olsun Sigortası ürününe ilişkin Şirketimizden talep ettiğiniz teklif kapsamında, isim-soyisim, T.C. kimlik numarası ve telefon numaranız üzerinden MERNİS aracılığıyla edinilen verileriniz işlenmektedir.

Bu bilgiler Şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve yüz yüze iletişim kanalları, acenteler ile brokerlar, destek hizmet sağlayıcıları ve danışman şirketler aracılığı ile, ilgili kanala bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta, poliçe şartlarına uygunluğunuzun teyidi, ilgili poliçe teklifinin hazırlanması ve size sunulabilmesi ve bu kapsamda sizinle irtibata geçilebilmesi, poliçeyi satın almaya karar vermeniz durumunda poliçe oluşturma işlemlerinin başlatılabilmesi amaçlarıyla, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz oluşturulan teklifin size iletilebilmesi ve talebiniz halinde poliçelendirme sürecinin gerçekleştirilmesi için işlem yaptığınız kanala bağlı olarak, ilgili acente ile, destek hizmet aldığımız çağrı merkezi ve danışman şirketler gibi destek hizmet sağlayıcıları ile, hukuki uyuşmazlık durumunda adli merciler ve hukuk danışmanları ile ve bu süreçte hizmet aldığımız bilgi teknolojileri, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilmektedir.

II – Sigorta İlişkisinin Kurulması ve Sonrasında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

“Sağlık Olsun Sigortası” ürününü satın almanız durumunda, Şirketimiz, sigorta ilişkisinin kurulması ve sonrasındaki süreçlerde sizlere sunduğu hizmetler çerçevesinde aşağıda belirtilen amaç ve yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve gerekli olması durumunda aşağıda belirtilen şekilde kurum, kuruluş ve kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, almış olduğunuz Sağlık Olsun Sigortası ürünü kapsamında sigortalı isim-soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, iletişim adresi ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, sigortalı doğum tarihi, sigorta ürünü ile ilgili ödemenin gerçekleştirildiği kredi/banka kartı bilgileri, ödeme bilgileri, oluşturulan poliçe bilgileri, poliçedeki rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalının sağlık ile ilgili şikayetleri/hastalığı, buna ilişkin uygulanan test ve tedavi bilgileri gibi sigortalının sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kendisine sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri kapsar şekilde sağlık bilgileri, sağlık personeli tarafından düzenlenen ön teşhis formunda, Şirket’e sunulan hasar formunda ve ilgili fatura, beyan ve belgelerde yer alan diğer bilgileri, geri ödeme yapılması gerektiği durumunda ödeme yapılması için Şirket’e bildirilen banka hesabına ve ilgili ödemeye ilişkin bilgileri işlemektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve yüz yüze iletişim kanalları, acente ve brokerlar, asistans hizmeti veren ve diğer destek hizmet sağlayıcıları ile danışman şirketler, sigorta mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen MERNİS vb. muhtelif kanallar aracılığı ile ilgili kanala bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Kanun'un izin verdiği durumlarda ve ölçüde, Kanun'da yer alan yükümlülüklerine uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve yasal yükümlülükler için gerekli süre kadar Şirketimiz tarafından saklanabilecek ve ilgili saklama sürelerinin sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda sigorta ilişkisinin kurulması, kurulan sigorta ilişkisinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, ilgili ödemelerin tahsili ve sözleşme tahtındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle; başta Türk Ticaret Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Sağlık Sigortası Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve ilgili sair ulusal ve uluslararası mevzuata uyum ve bunlar tahtındaki Şirket’in yükümlülükleri ile adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ek olarak kişisel verileriniz talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, müşteri yönetimi ve memnuniyetinin sağlanması, ürün geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, risk değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin takibinin sağlanması, şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi ve iç denetimin gerçekleştirilmesi süreçleri kapsamında meşru menfaat ve/veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Sigortacılık faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Sigorta ilişkisinin kurulması ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgilerinizin tespit ve teyidinin sağlanması,
 • Prim, ücret belirleme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli hasar incelemeleri ve risk hesaplamalarının sağlanması,
 • Provizyon işlemlerinin temini ve ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili resmi kurumlara yapılması öngörülen raporlama ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler kapsamında müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Ürün geliştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve şirket içi operasyonlar ile hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin ve müşteri deneyimi ile ilgili çalışmaların yapılması

amaçları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık verileriniz ise, Şirketimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin, sigorta sözleşmesi ve poliçe şartlarının yerine getirilmesi, ilgili sigorta ürününün ve beraberindeki şirket operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi, prim, hasar ve risk hesaplamaları, müşteri ilişkilerinin yönetimi, provizyon ve ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi ve uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde arızi olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak, ilgili mevzuata ve Şirket’in ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 5. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, Şirketimiz acenteleri, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmesi, ilgili hasar inceleme ve hesaplamaları ile provizyon ve ödeme işlemlerinin organizasyonu dahil, tabi olduğu mevzuat, sigorta sözleşme ve poliçesi tahtındaki yükümlülüklerin ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların yerine getirebilmesi için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız asistans firmalar, hasar yönetim firmaları, çağrı merkezi firmaları, konu ile ilgili hizmet sağlayıcı firmalar; hasar ve risk hesaplamaları için eksper ve aktüerler;  firmalarla mutabakat yapılması için gerekli verilerle sınırlı olmak üzere birlikte kampanya yapılan iş ortakları; ödemelerin tahsili ve sigorta kapsamındaki ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili bankalar; Şirket’in mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yapılması öngörülen raporlama ve bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve MASAK; istatistiki verilerin toplulaştırılması ve şikayet süreçlerinin yönetimi kapsamında Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği; provizyon işlemleri kapsamında anlaşmalı sağlık kurumları; uyuşmazlık halinde adli merciler; Şirket’in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında bu alanda birlikte çalışılan firmalar; Şirket’in iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, hukuk ve muhasebe süreçleri ile ilgili destek hizmet aldığımız danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilerimiz ve ihtiyaç durumunda (gerektiği ölçüde) diğer ilgili üçüncü kişiler ve kurumlar, ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektedir.

III - Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,[1]
 7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

IV - İletişim

Sağlık Olsun Sigortası poliçenizle ilgili bilgilere Zurich Sigorta İnternet Şubesi üzerinden ya da E-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER) hizmet kanalı vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınız çerçevesinde bilgi edinmek ve/veya taleplerinizi iletmek isterseniz kimliğinizi teyit edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No 27 Kat:13 34398 Maslak İstanbul adresine bizzat elden veya info@zurich.com ya da zurichsigorta@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Zurich Sigorta Anonim Şirketi

 

Yukarıdaki Sağlık Olsun Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Adı Soyadı:

Tarih:

 

 

 

[1] Şirketimizin başta sigortacılık mevzuatı olmak üzere kanunlar ve sair mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi belli süreler ile saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin talebiniz, mevzuat uyarınca öngörülen bu süreler boyunca gerçekleştirilemeyecek olup ancak gerekli saklama süresinin sona ermesi durumunda talebiniz işleme alınabilecektir.

Gizlilik Sözleşmesi Metni

Zurich Sigorta A.Ş., müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile elementer sigortaları işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Zurich Sigorta A.Ş. web sitesi bundan sonra \"Website\" olarak ifade edilecektir.

Website'den ürünler ve şirketimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile belirli ürünler için teklif ve satış yapılmaktadır.

Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan Zurich Sigorta A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Zurich Sigorta A.Ş.’nin izni olmadan kullanmayacağını, Zurich Sigorta A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Zurich Sigorta A.Ş.'ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Zurich Sigorta A.Ş.’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Zurich Sigorta, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için Zurich Sigorta, sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Müşterilerimizin Website'ye ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Zurich Sigorta A.Ş., siteye üye olan müşterilerinin iletişim bilgilerini, müşterinin onayı ile Zurich Sigorta A.Ş.,’ye bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, broker, banka, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında süresiz olarak paylaşabilecektir. Zurich Sigorta A.Ş., bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Zurich Sigorta A.Ş.,’nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Zurich Sigorta A.Ş., bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Zurich Sigorta A.Ş., destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Website'nin içeriği Zurich Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

Website'de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Zurich Sigorta A.Ş.'ye aittir. Website'nin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

Zurich Sigorta üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Zurich Sigorta, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Zurich Sigorta tarafından hiçbir garanti verilmemektedir. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Zurich Sigorta'ya aittir.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Zurich Sigorta A.Ş. ödül veya hediye kazandığınızı belirterek, sizlerden kredi kartı numaranızı ve/veya CVV kodunu ve/veya son kullanma tarihini paylaşmanızı istememektedir. Cep telefonunuza gelen çağrılarda, \"sözde\" Zurich Sigorta'dan arandığınızı belirterek, kredi kartı numaranızı, CVV kodunu ve son kullanma tarihini paylaşmanızı isteyenlerle bu bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. Şifrelerinizi Zurich Sigorta A.Ş. personeli dâhil kimseyle paylaşmayınız. Bilgisayarınızı virüslerden korumak için anti-virüs programı kullanınız. İnternet şubesine ortak kullanıma açık bilgisayarlardan giriş yapmayınız. Güvenli olmayan internet sitelerinden dosya ve program indirmeyiniz.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zurich Sigorta A.Ş.

Sağlık Olsun Sigortası

Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”) nezdinde sigortalısı olduğum Sağlık Olsun Sigortası ürünü kapsamında işlenebilecek sağlık verilerimin tarafıma sunulan Sağlık Olsun Sigortası Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde de belirtildiği şekilde, Şirket’in mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin, sigorta sözleşmesi ve poliçe şartlarının yerine getirilmesi, ilgili sigorta ürününün ve beraberindeki şirket operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi, prim, hasar ve risk hesaplamaları, müşteri ilişkilerinin yönetimi, provizyon ve ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi ve uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçları ile Şirket tarafından işlenmesine ve bu amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından, Şirket’in hizmet aldığı ve/veya işbirliği yaptığı asistans firmalar, hasar yönetim firmaları, çağrı merkezi firmaları, hizmet sağlayıcı firmalar, eksper ve aktüerler, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ve MASAK; sağlık hizmet sunucuları, adli merciler, Şirket’in iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, hukuk ve muhasebe süreçleri ile ilgili Şirket’in destek hizmet aldığı danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki Şirket’in tedarikçileri ve kişisel verilerimi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına onay verdiğimi beyan ederim.

 

Sigortalı Adı Soyadı:

Tarih:

Sigortalı İmza:

ELEKTRONİK TİCARETİN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA
KANUN ÇERÇEVESİNDE TİCARİ İLETİ İZNİ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE TİCARİ İLETİ İZNİ İşbu tarih itibariyle Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No 27 Kat:13,34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim Zurich Sigorta A.Ş. (“Şirket”) ile kişiselverilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

İşbu izin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındasigortacılık hizmetinden faydalanmam ve sigortacılık uygulamaları ile ilgili hususlarhakkında bilgilendirilmem, çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanlarınduyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket tarafından tarafıma ticarielektronik iletiler ve diğer iletilerin gönderilmesi, aşağıda belirttiğim iletişim adresbilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı, bu verileringizlilik içinde korunması için gerekli tedbirler alınarak işlenmesine dair kanuniilkelere uygun şekilde hareket edilerek Şirket ortakları, iş ortakları, tedarikçileri,servis sağlayıcıları ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahilolmak üzere Şirket’in belirleyeceği yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilertarafından yasal süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışındafiziki/manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği,sınıflandırılacağı, aktarılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin edilerekkanunlarda belirtilen diğer sürelerle işleneceğini kabul ediyorum. İletişim tercihlerimiher zaman değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelenSMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğim(kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğertüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sigorta sözleşmem ilebilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişiselverilerime ilişkin bütün izinlerim ve haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün vehizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satışve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem veuygulamaları için Şirket tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj,otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mailve diğer elektronik iletişim araçları ve kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronikiletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin ileti iznimi hiçbir baskı altında kalmadan özgürirademle verdiğimi beyan ederim.

Bu Ürün Beni Nasıl Korur

Yanık, zehirlenme ve yüksek ateş gibi acil durumlarda ihtiyaç duyabileceğiniz acil ambulans desteği, yoğun bakım ve yatış dahil tüm süreçlerde yanınızdadır.

Anlaşmalı olduğumuz pandemi hastanelerinde, COVID-19 tedavilerinizde,Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı kısmın üstünde kalan fark tutarı, “jest uygulaması” ile güvence altındadır.

Kalp krizi, kanser ve felç gibi kritik hastalıklarda tazminat ödemesi ile bu zorlu süreçlerde yanınızda olur. Evde bakım hizmetlerinden faydalanmanızı sağlar.

Kampanya kapsamında İDO üyelerinin satın aldığı poliçelerin yenileme döneminde, kampanya kapsamında üyelere sağlanan indirim yürürlükte değilse, üyeler aynı indirimden yenileme döneminde faydalanamazlar.